Pirate Farm and KAFE

Clipping for 1 month
เราเป็นร้านอาหารอิสลาม มุสลิม คนท้องถิ่นของเขตบางกะปิ กรุงเทพ บรรยากาศ เงียบสงบ ร่มรื่น หลบมุม มีที่จอดรถกว่า 2 ไร่ เข้าได้หลายทางรวมทั้งลาดพร้าว 101 https://www.piratefarmkafe.com/
0 Clips
1 Clipboards
0 Syncboard(s)®
Create Your Free Clipix Account Join